Sponsorlu Bağlantılar

Yargı

Hakimlik Ve Savcılık Teminatı

Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce (65 yaş) emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Kanuni Hakim Güvencesi

  • Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
  • Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

Mahkemelerin Kuruluşu

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

Yargı Türleri

1. Anayasa Yargısı
Anayasa Mahkemesi

2. İdari Yargı

  • İdare Mahkemesi
  • Vergi Mahkemesi
  • Bölge İdare Mahkemesi
  • Danıştay

3. Uyuşmazlık Yargısı
Uyuşmazlık Mahkemesi

4. Askeri Yargı

Askeri İdari Yargı

Sponsorlu Bağlantılar
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Yüksek Mahkemedir. Kararları kesindir.

Askeri Ceza Yargısı

  • Askeri Mahkemeler
  • Disiplin Mahkemeleri
  • Askeri Yargıtay

2010 Değişikliğiyle Askeri Yargı

1. Askeri kişiler tarafından işlense de devletin güvenliğine, ana yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlara ait davalar adli yargıda görülür.
2. Savaş Hali Dışında siviller Askeri Yargıda yargılanamaz. (Böylece sıkıyönetim halinde siviller askeri mahkemede yargılanamaz.)

5. Adli Yargı

Sponsorlu Bağlantılar

Medeni Yargı
-Sulh Hukuk Mahkemesi
-Asliye Hukuk Mahkemesi
-Asliye Ticaret Mahkemesi

Ceza Mahkemeleri
Sulh Ceza Mahkemesi
asliye Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi

Temyiz Yeri
Yargıtay

Sponsorlu Bağlantılar