Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

Devlet Yönetimi ve Teşkilat Yapısı

 • Diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi bir çok alanda Büyük Selçuklu devleti örnek alınmıştır.
 • Veraset anlayışı diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır, ancak merkezi otorite daha güçlüdür.
 • Hükümdarlar diğer Türk İslam devletlerinden farklı olarak Farsça unvanlar (keykubat, Keyhüsrev, keykavus vb.)kullanmışlardır.
 • Devlet işleri Divan-ı Saltanat adı verilen büyük divanda görüşülürdü.
 • Bu divana bağlı olarak

Mali işerin görüldüğü Divan-i istifa
Ordunun maaş ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen divan-ı arz
Askeri ve hukuki işler dışındaki tüm teftiş işlerine bakan divan-ı işraf
İç ve dış yazışmalarla ilgilenen divan-ı inşa(tuğra) vardır.

 • Hükümdar ülkede olmadığında ona vekalet eden Naib’in başkanlığında ki Niyabet-i Saltanat ve toprakların kayıt ve kararlarının düzenlendiği Pervaneci Divanı da vardır.

Önemli Devlet Görevlileri

Melik : Eyaletleri yöneten hanedan üyesi
Subaşı : Şehirlerin güvenliğinden sorumlu görevli
Şıhne ve emir : Askeri vali
Amid : Şehir ve kasaba idarecisi (vali)
Amil : Vergi memuru
Muhtesip : Malların kalite kontrolünü ve fiyatların denetimini yapan görevli
Hacip : Halk ile sultan arasındaki görüşmeleri sağlayan kişi
Emir-i Şemşir : Divanın güvenliğinden sorumlu kişi

Ordu

 • Büyük Selçuklu ordusunun devamı niteliğindeydir.
 • Deniz ticareti ve donanmaya verilen önem bakımından büyük Selçuklu devletinden ayrılır.
 • Ordu büyük Selçuklu devletinde olduğu gibi beş ana gruptan oluşur:

1. Hükümdarın şahsına bağlı Hassa askerleri
2. Sipahiler (ikta sahiplerinin yetiştirdiği atlı askerler)
3. Uç bölgelerinde her an savaşa hazır olan Türkmenler
4. Ücretli askerler
5. Bağlı beylik ve hükümet askerleri

 • İlk donanma XIII.yüzyılda Alaaddin Keykubat tarafından oluşturulmuştur.
 • Sinop, Samsun, Suğdak ve Alanya’da tersaneler kurulmuştur.
 • Donanma komutanına Reisülbahr veya Meliküssevahil adı verilmiştir.

Sosyal Hayat

 • Türkiye Selçuklularında halk büyük Selçuklularda olduğu gibi;
 • Devlete ait toprakların işleticisi durumundaki köylüler
 • Genellikle uç bölgelere yerleşerek geçimlerini hayvancılıkla sağlayan
 • Türkmenlerin oluşturduğu konar göçerler.
 • Memur, tüccar, esnaf ve zaanatkar, bilim adamı ve medrese öğrencilerinin oluşturduğu şehirliler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
 • Esnaflar ahilik kurumuna bağlıdır.

NOT: Ahilik XII.yüzyılda Ahi Evran tarafından Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’da esnaf birlikleri olarak yapılandırılmış sosyo-ekonomik bir teşkilatlanmadır.

Din ve İnanış

 • Moğol baskısından kaçan Türkmenler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
 • Bu esnada Anadolu’ya gelen mutasavvıflar Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok önemli katkıda bulunmuşlardır(Mevlana, Yunus Emre, Sadrettin Konevi)
 • Mevlevilik, Bektaşilik, Kadirilik, Nakşibendilik vs.tarikatlar ortaya çıkmıştır.

Hukuk

 • Şer-i ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Evlenme, boşanma, miras, nafaka ve hırsızlık gibi davalara din ve hukuk işlerinde yetkili kadılar bakar.
 • Başkent Konya’da oturan Kadı Kudat bütün kadları denetleme yetkisi olan kadıların başkanıdır.
 • Devlete isyan etme, düzeni bozma, kanunlara uymama gibi örfi davalara Emir-i Dad bakardı.

NOT: Emir-i Dad, vezir ve divan üyelerini dahi yargılama yetkisine sahiptir.

Toprak Yönetimi

 • Türkiye Selçuklu Devleti’nde toprak devletin malıdır(miri).
 • Diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi topraklar;

Has Topraklar: Geliri saraya bırakılan topraklar
Vakıf Topraklar: Geliri yatırım harcamalarına ayrılan topraklar
ikta (dirlik) topraklar : Geliri devlet adamları ve askerlere maaş ve hizmetleri karşılığında verilen topraklar
Mülk Topraklar: Mülkiyeti kişilere ait olup alınıp satılabilen, miras bırakılabilen topraklar şeklinde ayrılır.

NOT: İkta topraklar rütbe ve dereceye göre dağıtılır.

Ekonomi

 • Anadolu’ya yerleşen Türkler Anadolu’da tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
 • Önemli ticaret yollarının kesiştiği Anadolu’da kara ve deniz ticaretini birbirine bağlamak amacıyla önemli liman şehirlerini ele geçirip buralara Türk tüccarlar yerleştirmişlerdir.
 • Ticaretin gelişmesi için sigortacılık uygulaması başlatılmıştır.
 • Yollar, köprüler, hanlar, kervansaraylar yapılmıştır.
 • Gelişen deri ve dokuma sanayinin yanında, sabun, boya, aydınlatma malzemeleri üretilmiştir.
 • Demir, bakır, gümüş gibi madenlerin yanında tuz ve şap ocakları işletilmiştir.
 • Türkiye Selçuklu Devletinde devletin gelir kaynaklar:

Ganimetin 1/5’i
Gümrük vergileri
Bağlı beylik ve hükümet vergileri
Tuzla, orman ve maden gelirleri
Vergiler: Şeri ve örfi vergiler olmak üzere iki kısımdır. Önemli vergiler arasında;
Müslümanlardan ürün üzerinden 1/10 oranında alınan öşür,
Gayrimüslimlerden ürün üzerinden 1/5 oranında alınan haraç
Sağlıklı ve askerliğe elverişli gayrimüslimlerden askerlik yapmamaları karşılığında alınan cizye,
Hayvan sahiplerinden hayvan adedince alınan ağnam sayılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Edebiyat, Bilim ve Sanat

 • Türkiye Selçukluları döneminde saray ve orduda Türkçe konuşulurken, edebiyatta Farsça, bilimde Arapça ağırlık kazanmıştır.
 • Tasavvuf edebiyatında Divan-ı kebir, Mesnevi, Mektubat ve Fih-i Mafih gibi önemli eserleri bulunan Mevlana
 • Risaletünnüshiyye ve Divani ile Yunus Emre
 • Garipname adlı eseriyle Türklere hak yolunu ve tasavvufun inceliklerini göstermeyi amaçlamış düşünür ve şair Aşık Paşa önemlidir.
 • Makalat adli eseri ile Hacı Bektaş Veli önemlidir
 • Divan edebiyatında Selçuklu Şehnamesi yazarı Hoca Dehhani ile biri Farsça biri Türkçe iki Divanı bulunan Nesimi en tanınmışlarıdır.
 • Türkiye Selçuklularında tarih yazıcılığı da gelişmiştir. Önemli tarihçiler arasında Ravendi, İbni Bibi, Kerimüddin Aksarayı sayılabilir.
 • Çok sayıda medrese açılmış, medreselerde dini bilimlerin yanı sıra tıp, matematik, astronomi gibi dersler de okutulmuştur.
 • Türkiye Selçukluları sanat alanında da Büyük Selçukluları örnek almış, süsleme ve işçilikte daha ileri seviyelere ulaştırmışlardır.
 • Türkiye Selçukluları zamanında, resim ve heykel sanatlarıyla da ilgilenilmiştir. Saray kapısı ve duvarları, kale surları insan ve hayvan kabartmalarıyla süslenmiştir.
 • Hat, tezhip, minyatür, çinicilik, oymacılık, kakmacılık sanatlarının yanında en gelişmişi mimaridir.

Anadolu Selçuklularına ait önemli mimari eserler:

Saray ve Köşkler

 • Kubadabat Sarayı (Beysehir gölü yakınlarında)
 • Keykubadiye Sarayı (Kayseri yakinlarında)
 • Aspendos Köşkü (Antalya)
 • Alara Kasrı (Alanya)

Medreseler

 • Erzurum Çifte Minareli Medrese
 • Sivas çifte Minareli Medrese
 • Sivas gök Medrese
 • Tokat Gök Medrese
 • Konya ince minareli medrese
 • Konya Sirçali Medrese
 • Antalya yivli minareli medrese
 • Sivas Buruciye medresesi
 • Çankıri Atabey Ferruh medresesi
 • Kirşehir Cacabey medresesi
 • Konya Karatay medresesi

NOT: Kirşehir, Cacabey Medresesi ve Konya Karatay Medresesi rasathane olarak kullanılmıştır.

Kayseri çifte medrese

Giyaseddin Keyhüsrev’e ait tip medresesi
ve Gevher Nesibe şifahanesinden oluşur

Anadolu Selçuklularının ilk camisi > Konya Alâaddin camii
Anadolu Selçuklulariniın ilk külliyesi > Kayseri Huand camii ve külliyesi

Sponsorlu Bağlantılar

Külliye bir camii merkez alan dini, ilmi ve sosyal yapılar bütününe verilen addır.

Sponsorlu Bağlantılar