Sponsorlu Bağlantılar

Türklerin İslam dinine geçişi pekte kolay olmamıştır. İlk olarak Hz Ömer döneminde, daha sonra Hz Osman döneminde Türkler İslam dini ile karşılaşmıştır. İlk yıllarda İslam dinine geçişte sıkıntı yaşayan Türkler kendi aralarında savaşacak kadar ileri gitmişlerdir. Emevi döneminde zayıflayan Turgişler birçok toprağını Emevi devletine bırakmıştır. İlerleyen yıllarda Emevi Devleti’nin yıkılması ile İslam sancağını Abbasiler almıştır. Çinlilerin akınına karşı birleşen Türkler ve Müslümanlar Talas Savaşı ile aralarındaki buzları eritmek ve Türkler İslam dinine geçiş sağlamışlardır.

Türklerin İslam Dini İle Tanışmasındaki İlkleri

 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam Devleti Karahanlılar’dır.
 • İlk Müslüman Türk Hükümdarı Satuk Buğra Han’dır.
 • Orta Asya’da ki ilk Türk İslam eserleri Karahanlılar döneminde yapılmıştır.
 • İlk medreseyi Karanlı Hükümdarı Tamgaç Buğra Han yaptırmıştır.
 • Ribat adı verilen ilk kervansaray Karahanlılar döneminde inşaa edilmiştir.
 • İlk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan’ı Lügatit Türk’tür.
 • İlk Türk İslam eseri ve İlk Türkçe Siyasetname Kutadgu Bilig’dir.
 • İlk Türk Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi’dir.
 • Sultan unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
 • Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlayan ilk Türk Hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
 • Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti Tolunoğulları Devleti’dir.
 • Moğolları yenen ilk Türk Devleti Memlükler’dir.
 • Devşirme sistemini kullanan ilk Türk İslam Devleti Gazneliler’dir.
 • Türkçeyi ilk olarak resmi dil ilan eden Karahanlılar’dır.
 • Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir(1048)
 • Selçuklularda Hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur.
 • Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
 • Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır.
 • Selçuklularda ikta sistemini ilk defa “Nizamülmülk” kurmuştur.
 • Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
 • Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşı ile Türklere açılmıştır(1071).
 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşından sonra başlamıştır.
 • Abbasi halifesi Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir.
 • Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur(Artuklular, Saltuklular, Danişmentliler vs).
Sponsorlu Bağlantılar