Sponsorlu Bağlantılar

Türk Anayasa Tarihi

I. Sened-i İttifak (1808)

 • İlk anayasal belgedir
 • Anayasa değildir.
 • Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır.
 • Halk lehine düzenleme değildir
 • Sadece ayanlara can ve mal güvenliği getirmiştir

II. Tanzimat Fermanı (1839)

 • Anayasa değildir. Çünkü padişah yetkilerini kendi kendine sınırlandırmıştır.
 • Hukuk devletine atılan ilk adımdır.
 • Herkese can ve mal güvenliği getirmiştir.
 • Vergide adalet kabul edilmiştir
 • Kanunilik vurgusu vardır.
 • Müsadere (mala el koyma) kaldırılarak özel mülkiyet hakkı sağlanacaktır

III. Islahat Fermanı (1856)

 • Müslümanlar ile gayri Müslimler arasında EŞİTLİK sağlama amacı vardır.
 • Cizye vergisi kaldırılmıştır.
 • Eşitlik ve hukuki kavramlar önem kazanmıştır.

Kanun-i Esasi (1876)

 • Osmanlı Devleti’nin ilk anayasadır.
 • İki kanatlı parlamento vardır.

1. Meclis-i Mebusan (halkın seçtiği ilk Türk meclisi)
2. Meclis-i Ayan (padişah seçiyor)

1921 Anayasası

 • Millet egemenliğine dayalı ilk anayasadır
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk anayasasıdır.
 • İlk ve tek yumuşak anayasadır. (değiştirilmesi kolaydır)
 • Tek çerçeve anayasadır.
 • 1876 Anayasası’nı yürürlükten kaldırmamıştır
 • Laik olamamıştır
 • 1923’te “Devletin dini İslamdır” ibaresi eklenmiştir.
 • 1923 değişikliğiyle”Devletin Dili Türkçe” kabul edilmiştir.
 • Kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiştir
 • Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.

1924 Anayasası

 • Kazuistik (ayrıntılı) anayasadır.
 • 1937’den beri Laik olan ilk anayasadır.
 • Sert bir anayasadır.
 • Karma hükümet sistemini benimsemiştir.
 • 1928 “Devletin dini İslam”dır hükmü Anayasa’dan çıkarılmıştır.
 • 1930 Kadınlara yerel seçimde seçme hakkı verilmiştir.
 • 1933 Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmiştir.
 • 1934 Kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmistir.
 • 1937 Laiklik dahil altı ilke anayasaya eklenmiştir.
 • 1946 Çok partili siyasi hayata geçilmiş ve tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
 • 1950 Gizli oy, açık sayım kabul edilmiştir.

1961 Anayasası

 • Parlamenter sistemi benimsemiştir
 • Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir
 • Yargı bağımsızdır
 • İlk kez insan haklarına dayalı devlet, sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik devlet ilkelerine yer verilmiştir.

Yasama Yetkisi: (TBMM)

 • Millet Meclisi
 • Cumhuriyet Senatosu

Yürütme Yetkisi

 • Cumhurbaşkan
 • Bakanlar Kurulu
 • Diyanet İşleri ve Milli Güvenlik Kurulu kurulmuştur.

Yargı Yetkisi

 • Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.(1962)
 • Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur

1971-1973 Değişikliği

 • Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. (1971)
 • Askeri Yüksek İdari Mahkemesi kurulmuştur.
 • 1973’de Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) kuruldu. (2004’de kaldırıldı)
 • Memurun sendika kurma hakkı elinden alınmıştır. (1995’te geri verildi)
Sponsorlu Bağlantılar