Sponsorlu Bağlantılar

Temel Hak Ve Hürriyetler

1. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Niteliği

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

2. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lãik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

3. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınantemel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faliyette bulunmayı mümkün kilacak şekilde yorumlanamaz.

4. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

Savas, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Beş Sert Çekirdek Haklar

Yukarıda belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin;
1. Yaşama hakkına,
2. Maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
3. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.
4. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez,
5. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Sponsorlu Bağlantılar

5. Yabancıların Durumu

Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Sponsorlu Bağlantılar