Sponsorlu Bağlantılar

Tanzimat Dönemi (1839-1876)

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanından meşrutiyetin ilanına kadar olan dönem Tanzimat Dönemi olarak adlandırılır.
 • Abdülmecit (1839- 1861)
 • Abdülaziz (1861 1876)

Tanzimat Fermanı / Gülhane Hattı Hümayunu (3 Kasım 1839)

Padişah: Abdülmecit
Etkili olan akım: Osmanlıcılık
Etkili devlet adamı: Mustafa Reşit Paşa
Fermanda özetle aşağidaki hususlar belirtilmiştir:

 • Bütün Osmanlı vatandaşlarının can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
 • Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak
 • Mahkemeler açık ve bağımsız olacak
 • Vergiler düzenlenecek vergi adaleti sağlanacak
 • Askerlik işleri düzenlenecek belli bir süreyle sınırlandırılacak (5 yıl)

NOT: Gayrimüslimler askere alınmak istenmiş itiraz edilince ertelenmişti.

Tanzimat Fermanının Önemi

 • Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçişinin ilk aşamasını oluşturur.
 • Osmanlı padişahı bu fermanla ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir.
 • İnsan hakları konusunda getirdiği yeniliklerle kendinden öncekilerden ayrılır.
 • Halk hareketi sonucu değil padişahın iradesiyle ilan ettiği bir fermandır.

Tanzimat Dönemi Islahatları

Eğitim-Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

 • Encümen-i Danış kurulmuştur. (eğitim – bilim komisyonu)
 • Yabancı dilde eğitim veren okullar açılmıştır.
 • Galatasaray Lisesi açılmıştır.
 • Mülkiye açılmıştır. (üst düzey yöneticileri yetiştiren okul)
 • Darülfünun açılmıştır. (üniversite) (Atatürk döneminde istanbul Üniversitesi oldu)
 • Darülmuallimin (erkek öğretmen okulu) açılmıştır.
 • Darulmuallimat (kız öğretmen okulu) açılmıştır.
 • Darüşşafaka açılmıştır. (yetim çocuklar için açılmıştır)
 • İlk kız rüştiyeler, açılmıştır.
 • İptidai adı verilen ilkokullar açılmıştır.

Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar

 • Yargılamadan cezaya son verilmiştir.
 • Mahkemeler açık ve bağımsız olmuştur.
 • Fransa’dan ceza ve ticaret kanunu alınmıştır.
 • Meclis-i Ali Tanzimat kurul(kanun, yönetmelik vs hazırlar)
 • Nizamiye Mahkemesi adı verilen karma mahkemeler kurulmuştur.
 • Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki komisyon tarafından 1869-1876 yılları arasında mecelle hazırlanmıştır.

Not : Mecelle İslam hukuk tarihinin ilk medeni kanunudur.

 • Divan-ı Ahkam- Adliye (Yargıtay) kurulmuştur.
 • Suray-ı Devlet (Danıştay) kurulmuştur.

Ekonomi ve Toplumsal Alan

 • İltizam usulüne son verilmiştir.
 • ilk kez kağıt para (kaime) bastırıldı (1840)
 • Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. (1845)
 • Bank-ı Şahane-i Osmanlı kurulmuştur. (yabancı sermayeli)
 • İlk kez dış borç alınmıştır. (Kırım harbinde İngiltere’den 1854)
 • 1875’te Osmanlı Devleti iflas ettiğini açıklamıştır. (Ramazan Karamamesi)
 • Memleket sandıkları (Menafi / Menayif Sandığı) kurulmuştur. (1863) 1888’de Ziraat Bankası’na dönüştürülmüştür.
 • Ziraat Bankası’nın kurucusu Mithat Paşa’dır.
 • İlk kez telgraf kullanılmıştır. (kırım harbi sırasında) (Edirne-İstanbul arası) 1855’de
 • ilk demiryolu işletmeye açılmıştır. (İzmir-Aydın arası)
 • Boğazda yolcu taşımacılığı için Şirketi Hayriye kuruldu (yabancı sermaye)
 • İlk kez genel nüfus sayımı yapılmıştır.
 • Mecidiye denilen kimlik belgeleri verilmiştir
 • İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval (Şinasi-Agah efendi)çıkarılmıştır.
 • Ceride-i Havadis gazetesi çıkarılmıştır (İngiliz Sermayeli) çıkmıştır.
 • Tasvir-i Efkar gazetesi çıkarılmıştır.

Dış Gelişmeler

 • 1840’da Londra Konferansı toplanmış, Mısır sorunu çözülmüştür.
 • 1841’de Londra Konferansı toplanmış, Boğazlar sorunu çözülmüştür.
 • Kırım Harbi sonunda 1856 Paris Antlaşması imzalanmıştır. Bu Antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa Devleti sayılmıştır.

I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876)

Padişah: II. Abdülhamit (1876-1909)
Etkili fikir akımı: Osmanlıcılık
Etkili olan siyasi olay: Tersane Konferansı
Etkili grup: Genç Osmanlilar
Etkili Devlet Adamı: Mithat Paşa

Meşrutiyetin İlan Edilme Sebepleri

 • Borçlanmanın artması
 • Özerk ve bağımsız devletlerin artması
 • Avrupa’daki demokrasi hareketlerinin etkisi
 • Tanzimat dönemi ile gelen özgürlükçü düşüncelerin yaygınlaşması
 • Büyük devletlerin desteğini sağlama amacı
 • Osmanlı milleti yaratma çabası
 • Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının etkilerini azaltma düşüncesi

I. Meşrutiyet’in Genel Özellikleri

 • Padişah üstünlüğünü kabul eden bir meclis kurulmuştur.
 • Türk demokrasi hayatında önemli bir adımdır.
 • Türk Tarihinin ilk anayasası kanunuesasidir.
 • Halk ilk kez yönetime katılmıştır.

Padişah

 • Yasamada son söz padişahındır.
 • Yürütme padişaha karşı sorumludur.
 • Padişahın sansür ve sürgün yetkisi vardır.
 • Meclisi açma kapama yetkisi padişahındır.
 • Siyasi örgütlenme hakkı yoktur.

Meclis-i Umumi

Ayan Meclisi

 • Üyelerini padişah atar.
 • Üye sayısı Mebusan Meclisinin üçte birini aşamazdı.
 • Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdü.

Mebusan Meclisi

 • Üyeleri halk tarafından iki dereceli seçimle belirlenir.
 • Sadece erkekler oy kullanır.
 • Oy kullanmak için vergi vermek şartı vardır.
 • Seçimler 4 yılda bir yapılır.
 • 14 subat 1878’de II. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı Rus harbini (93 harbi) gerekçe göstererek meclisi kapatmıştır. Bu tarihten II. Meşrutiyete kadar geçen zamana istibdat dönemi denir.
 • Bu dönemde II. Abdülhamit İslamcılık (ümmetçilik) fikrini savunmuştur.

1878’de meydana gelen dış gelişmeler

 • Rusya ile Ayestefanos (yeşilköy) Antlaşması imzalanmıştır. (Yürürlüğe girmedi.)
 • Kıbrıs’ın yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılmıştır.
 • Rusya ile Berlin Antlaşması imzalanmıştır.
 • Buna göre; Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuştur.
 • Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya bırakılmıştır.
 • Ermeni sorunu başlamıştır.
 • Halepa fermanı yayınlanmıştır.
 • Giritin Yunanistan’a katılmasını önlemek amacıyla Girit’e bir takim imtiyazların verildiği fermandır.
Sponsorlu Bağlantılar