Sponsorlu Bağlantılar

T.C Anayasasına Göre Devlet Organları

1. Yasama Organı

TBMM

2. Yürütme Organı

Cumhurbaşkanı
bakanlar Kurulu

3. Yargı Organı

Bağımsız Mahkemeler

Yasama Organı

 • Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir ve bu yetkiyi devredemez. (Yasama yetkisinin devredilmezliği)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 millet vekilinden oluşur.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 4 yılda bir yapılır.

Yasama Yetkisinin Genelliği

Kanunla düzenleme alanının konu itibari ile sınırlandırılmamış olduğu ve yasama organının bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği anlamına gelir.

Yasama Yetkisinin Asiliği (ilkelliği)

Yasama organını bir konuya doğrudan doğruya, araya başka bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesi anlamına gelir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

(2007 değişikliği) yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde

 • TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ü (184) ile toplanır.
 • Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4’ünün 1 fazlasından (139) az olamaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Yasama Dönemi

 • İki milletvekili genel seçimi arasındaki süredir.
 • Yasama dönemi 4 yıldır.
 • TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
 • Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir.
 • Çalışmalarına en fazla 15 gün ara verebilir.
 • TBMM’nin tatil veya çalışmalara ara verdiği dönemlerde TBMM’yi Olağanüstü Toplantıya;

1. Cumhurbaşkanı (Doğrudan veya Bakanlar Kurulunun talebiyle),
2. TBMM Başkanı (Doğrudan veya TBMM’nin 1/5 (110 milletvekilinin) talebiyle çağırır.

 • Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM’de öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.

Yasama Yılı: 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erer.
Birleşim: Genel Kurul’un belli bir gününde açılan toplantısıdır
Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.

Yasama Döneminin İstisnaları

1. Erken Seçim: TBMM istediği zaman genel seçimlerin yenilenmesine basit çoğunlukla karar verebilir.
2. Seçimlerin Yenilenmesi: Cumhurbaşkanı 45 gün içinde hükumetin kurulamaması veya güven oyu alamaması durumunda TBMM Başkanına
danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda 90 gün sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır.
3. Seçimlerin geriye bırakılması (ertelenmesi): TBMM, ancak SAVAŞ nedeniyle en fazla 1’er yıl ve toplananların salt çoğunluğu yani basit çoğunlukla karar verebilir.
4. Ara Seçim: TBMM’de boşalan üyeliklerin doldurulması için ilgili il yada seçim çevresinde yapılan kısmi seçimlerdir.

 • Her seçim döneminde bir defa ara seçim yapılır.
 • Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. (Bu kuralın iki istisnası vardır)
 • Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. (Bu kuralın iki istisnası vardır):

İstisnalar:
a) TBMM’nin %51(28 üyelik) boşalmışsa 3 ay içinde ara seçim yapılır.
b) Bir il yada seçim çevresinde milletvekili kalmazsa 90 günü izleyen ilk Pazar günü ara seçim yapılır.

Seçim Sistemi

1. %10 ülke barajlı nispi temsil sisteminin D’HONDT usulü uygulanmaktadır.
2. Adalet-İçişleri-Ulaştırma Bakanı istifa etmek zorundadır. (Normal seçim takviminin başlamasından 3 gün önce, erken seçim kararının alınmasından itibaren 5 gün içinde) yerlerine TBMM’nin içinden veya dışından bağımsız kişiler, Başbakan tarafından bakan olarak atanır.

Sponsorlu Bağlantılar

NOT: Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda sadece bu 3 bakan değil tüm hükümet Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 5 gün içinde çekilir. 90 gün sonraki ilk Pazar seçim yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar