Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyetçilik İlkesine Yönelik İnkılaplar ve Gelişmeler

 • TBMM’nin açılması (1920)
 • Saltanatın kaldırılması (1922)
 • Cumhuriyetin ilanı (1923)
 • Halifeliğin kaldırılması (1924)
 • 1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
 • Çok partili hayata geçiş denemeleri (1925-1930)
 • 1934 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılması
 • Cumhurbaşkanlığının tarafsızlaştırılması

Milliyetçilik İlkesine Yönelik İnkılaplar

 • Türk egemenliğinin yerleştirilmesi
 • Türk Kültürünü canlandırmak yolondaki çalışmalar
 • Türk Tarih Kurumunun açılması
 • Türk Dil Kurumunun açılması
 • Milli birlik ve beraberlik yolundaki çabalar
 • ibadet dilinin Türkçe olarak değiştirilmesi
 • İzmir İktisat Kongresi
 • Kabotaj Kanunu
 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Türk Parasını Koruma Kanunu
 • Yeni Türk harflerinin kabulü

Halkçılık İlkesine Yönelik İnkılaplar

 • Soyadı Yasası’nın kabulü
 • Ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması
 • Halkevlerinin açılması
 • Medeni Yasa’nın kabulü
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Kılık-Kıyafet Yasası’nın çıkarılması
 • Kadınlara siyasal haklar verilmesi
 • Vatandaşlara devlet hizmetlerinden yararlanma da eşitlik sağlanması

Devletçilik İlkesine Yönelik İnkılâplar

 • Kalkınma ve gelişme yolundaki ekonomik tedbirler
 • Planlı ekonomiye geçiş
 • Devlet bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank vs.)
 • Sanayileşme hamleleri
 • Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi
 • Kamu iktisadi Teşebbüslerinin oluşturulması
 • Merkez Bankası’nın kurulması

Laiklik İlkesine Yönelik İnkılaplar

 • Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 • Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Maarif Teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi
 • Kılık Kiyafet Yasası
 • “Devletin dini İslamdır” maddesinin Anayasadan çıkarılması (1928)
 • Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi (1928)
 • Dini sembollerin yasaklanması
 • Medreselerin kapatılması
 • Laiklik ilkesinin Anayasaya yerleştirilmesi (1937)
Sponsorlu Bağlantılar