Sponsorlu Bağlantılar

Rubrikler, belirlenmiş ölçütler takımına dayalı olarak öğrenci performansının değerlendirilmesi için geliştirilmiş puanlama yönergeleridir. Değerlendirmeyi ölçüt dayanıklı olarak yapar. Rubrikler süreç ya da ürün değerlendirmede,  farklı bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri tanımlamaya yönelik olarak kullanılan dereceli puanlama anahtarıdır.

Rubrik (puanlama yönergesi) öğretmenlerin, öğrencilerin belli bir bağlamdaki bilgisini göstermesi ya da bir görevi yerine getirmesindeki performansını ya da yetkinlik düzeyini belirlemek için kullandığı, hangi durumda, hangi puanın verileceğinin önceden belirlenmesini gerektiren, dereceli puanlama sistemidir.

Bir performans ödevinin etkinliğini ölçen ve bu etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl puanlanacağını genel hatlarıyla düzenleyen yönergelerdir. Rubrikleri kullanarak not verme, ölçüt temelli not verme sistemi içinde değerlendirilebilir. Rubrik bir öğrenci veya grubun yaptırılan bir etkinlikte kazandırılmak istenen bilgi, beceri, veya tutumda belirlenen kritere bağlı kalarak ne düzeyde kazanım elde ettiğini belirlemek amacıyla hazırlanan not verme (derecelendirme) anahtarıdır. Sınavlar için hazırlanan cevap anahtarının daha gelişmişi ve daha çok etkinlikleri değerlendirmede kullanılanlarıdır.

Rubrik, portfolyo değerlendirme ve performans değerlendirmeyi daha etkili yapmak için kullanılır. Rubrik belli bir konuda , değişik düzeyde performansa ait karakteristik özellikleri tanımlayan ve performansa ilişkin karar vermede kullanılan puanlama rehberidir.

Sponsorlu Bağlantılar