Sponsorlu Bağlantılar

Eğitim

Osmanlı Devleti’nde XVIl. Yüzyıla kadar

A. Örgün Eğitim Kurumları

a. Sivil Eğitim

 • Sibyan/ Mahalle Mektepleri
 • Medreseler

b. Askeri Eğitim

 • Acemi Oğlanlar Ocağı
 • Enderun

c. Yaygın Eğitim

 • Camiler
 • Tekkeler
 • Zaviyeler
 • Loncalar
 • Saray ve konaklar

Sarayda Eğitim Verilen Kurumlar

 • Enderun
 • Harem
 • Şehzadegan Mektebi

Sıbyan Mektepleri

 • Beş yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarının temel dini bilgiler ve okuma yazma öğrendikleri okullardır.
 • Camilere yakın olan bu okulların giderleri mahalle veya köy halkı tarafından karşılanırdı.

Medreseler

 • Osmanlı eğitim- öğretiminin temel kurumlarıdır.
 • İlk medrese Orhan Bey tarafından İznik’te yapılmıştır.
 • İlk müderris Kayserili Davut’tur.
 • Fatih zamanında Sahn-ı Seman medreseleri, Kanuni zamanında da Süleymaniye Medreseleri yaptırılmıştır.
 • Orta düzeydeki medrese öğrencilerine Suhte/ Softa, yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencilere de danişment denilmiştir.
 • Medrese öğretmenlerine müderris, yardımcılarına muid denilmiştir.
 • Medreseler vakıf sistemi ile kurulur, öğrenciler ücretsiz barınır ve yemek yerler ayrıca karşılıksız burs alırlardı.

Askeri Eğitim

 • Kapıkulu ordusunun içerisinde bulunan her ocak uzmanlaştığı alanda kendi eğitimini verirdi.
 • Acemi Oğlanlar Ocağı’na alınan devşirmeler Türk-İslam geleneğine göre eğitilir, Yeniçeri Ocağı’na geçerdi.
 • Osmanlı Devleti’nde çok sayıda askeri sanat okulu da mevcuttur.

Saray Eğitimi

Enderun

 • İlk teşkilatı II. Murat, düzenlemesi ve geliştirilmesi Fatih dönemidir.
 • Devşirmeleri iyi ve güvenilir devlet adamı ve asker yetiştirme amacıyla kurulmuştur.

Harem

 • Padişah ve ailesinin özel yaşam alanı olan harem aynı zamanda bir okul niteliğindeydi.
 • Hareme alınan cariyeler özel yeteneklerine göre resim, müzik, edebiyat, örgü derslerinin yanında dini konularda da eğitilirdi.

Şehzadegan Okulu

 • Şehzadelerin ilk öğrenimlerini gördükleri okuldur.

Dini Kurumlarda Eğitim

 • Cami, tekke ve zaviyeler de islami bilimler, Arapça, Farsça dersleri ile tezhip ve hat öğretilirdi.
Sponsorlu Bağlantılar