Sponsorlu Bağlantılar

Vergiler

a. Şeri Vergiler

Öşür: Onda bir anlamına gelen bu vergi Müslüman reayadan arazinin verdiği ürün miktarı üzerinden alınırdı.

Haraç: Gayrimüslimlerin tasarrufunda bulunan topraklardan arazi büyüklüğüne veya elde edilen ürüne göre genelde 1/5 oranında alınan vergidir.

Cizye: Gayrimüslim hane reislerinden askerlik yapmamaları karşılığı korunmalarının bedeli olarak yılda bir kez alınan baş vergisidir.

Çift resmi: Müslümanlardan alınan arazi vergisi

İspençe: Gayrimüslimlerden alınan arazi vergisi

Çift bozan: Toprağını iki yıl mazeretsiz olarak ekmeyenden alınan vergi

Ağnam: Hayvan sayısına göre alınan vergi

Sponsorlu Bağlantılar

b. Örfi Vergiler

Örfi vergilere raiyyet rüsumu da denir.

Cerime ya da bad-ı hava: Suçlulardan alınan vergi
Resm-i Arusane: Evlenenlerden alınan vergi
Resm-i Mücerred: Bekarlardan alınan vergi
Niyabet rüsumu: Yöneticilerin reayadan aldıkları vergi
Bac: Pazar esnafından alınan vergi
Avanız vergileri: Olağanüstü durumlarda konan, kanunnamelerde yer almayan vergi ve yükümlülüklerdir. Divan- Hümayun kararıyla Kadı tarafından toplanır. Zamanla bu vergiler sürekli hale gelmiştir.
İmdad-i Seferriye en bilinen avarız vergilerindendir.

Gelirlerin Harcama Yapıldığı Alanlar

  • Memurlar başta olmak üzere personele, kapıkulu askerlerine ve emeklilere verilen maaşlar
  • Ulema ve kadılara verilen maaşlar
  • Ordu ve donanmayı geliştirmek için yapılan hazırlıklar
  • Bayındırlık ve imar alanlarında yapilan harcamalar
  • Padişahların tahta çıktıklarında dağıttıkları cülus bahşişi
Sponsorlu Bağlantılar