Sponsorlu Bağlantılar

1. Osmanlı padişahlarından İstanbul’u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid’dır.
2. İlk Osmanlı parası Osman Gazi döneminde bastırılmıştır(1391)
3. İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası’dır.
4. İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.
5. “Rumeli” adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe kalesidir.
6. İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey’in emriyle kurulmuş olan Yaya ve Müsellem ordusudur.
7. Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed’in babası İkinci Murat’tır.
8. Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişah Birinci Murat’tır. (1389). (1. Kosova Savaşı)
9. İstanbul’a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
10. Fethin sembolü olan Ayasofya’da ilk Cuma namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup, cemaat arasında Fatih ve askerleri hazır bulunmuşlardır.
11. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey’dir.
12. İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti Ona tahsis edildiği için bu adı almıştır.
13. Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından tayin edilen Mahmut Paşa’dır.
14. Osmanlı İmparatorluğu’na ilk defa Afrika’da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim’dir.
15. İstanbul da öldürülen ilk padişah, “Genç Osman” adıyla bilinen İkinci Osman’dır.
16. “Valide Sultan” adıyla anılan ilk padişah anası, ikinci Selim’in hanımı ve Üçüncü Murat’ın anası olan Nur Banu’dur.
17. Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmet zamanında 1727 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaasıdır.
18. İlk vapur, İkinci Mahmut zamanında 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında “Buğu gemisi” adıyla anılmıştır.
19. İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında İkinci Mahmut zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.
20. Resmi gazete II. Mahmut Dönemi’nde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi’din
olmuştur.


21. Osmanlı tarihinde ilk dış borçlanma Sultan Abdülmecit döneminde olmuştur.
22. Türkiye de ilk telgraf hattı Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.
23. Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.
24. Türkiye’nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra da düzenlenen Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisidir.
25. Türkiye de ilk sergi 27 Şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmet Meydanı’nda Sultan Abdülaziz’in de katıldığı bir törenle açılan “Sergi-i Osmani”dir.
Çeşitli el sanatları ile tarım ve sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar olmuştur.
26. İstanbul’a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapılmış ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü
hizmete girmiştir. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.
27. Türkiyede l, Meşrutiyetin ilanı, 23 Aralık 1876’dadır (Sultan II. Abdülhamit) .
28. İlk olarak Sultan ikinci Abdülhamit Dönemi’nde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tibbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i șâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkali Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi
29. Haydarpaşa-İzmit-Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında İkinci Abdülhamit’in Almanya’dan aldığı mali destekle gerçekleştirilmiştir.Ankara bağdat demiryolu hattının yapımına girişilmiştir.
30. İlk Boğaziçi Köprü Projesi Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde yapılmıştır. 1900 yılında, Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için çalışmalara başlandı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel olmuştur.
31. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşi’nı Venediklerle yapmıştır.
32. Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V. Murat’tır.
33. Osmanlı Devlet’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
34. Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa l. Ahmet devrinde uygulanmıştır.
35. Osmanli Devleti, uçağı ilk kez Birinci Dünya Savaşı’nda kullanmıştır.
36. İlk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
37. Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Senedi İttifak’tır.(1808)
38. Osmanlı’da ilk kişisel resim sergisini açan Şeker Ahmet Paşadır.
38. ilk Medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
40. Osmanlılara katılan ilk beylik Karesi Beyliği’dir.
41. İlk altın para Fatih zamanında bastırılmıştır.
42. Topçu birliği İlk defa I. Murat zamanında kurulmuştur.
43. Yeniçeri Ocağı I. Murat zamanında kurulmuştur.
44. Balkanların fethini tamamlayan Fatih Sultan Mehmet’tir.
45. Havan topu İlk defa İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.
46. İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II. Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.
47. Osmanlı Devleti’nde ilk halife l. Selim (yavuz)’dur.
48. İlk Osmanlı bütçesi Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından yapılmıştır.
49. Osmanlı Devleti’nde rejim karşıtı ilk ayaklanma 31 Mart Vakasıdır.
50. Osmanlı Devleti’ndeki ilk siyasi parti İttihat ve Terakki partisidir.
51. Osmanlı Devletinde ilk kez çok partili yaşam 1909’da başlamıştır.
52. İlk müderris Kayserili Davut’tur.
53. İlk Şeyhülislam Molla Fenari’dir.
54. İlk Beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır.
55. İlk Vakanüvis Naima Efendi’dir.
56. İlk film gösterisi Sultan Abdülhamit döneminde Bertrand adlı Fransız hokkabaz tarafından Yıldız Saray’ında yapılmıştır.
57. I.Mehmet Osmanlı Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişahtır.
58. Sultan Birinci Ahmed’in hayatında on dört sayısının önemli bir yeri vardır. Çünkü, on dört yaşında padişah olmuş, on dört yıl saltanat sürmüştür ve Osmanlı padişahlarının on dördüncüsüdür.
59. İlk vezir Alaaddin Paşa’dır.
60. ilk Kazasker Çandarlı Kara Halil’dir.

Sponsorlu Bağlantılar