Sponsorlu Bağlantılar

Mikroevrim popülasyonun allel ve fenotip frekansında generasyonlar boyunca meydana gelen değişimdir. Bunun sonucunda ise popülasyonun genetik yapısı değişmiş olur. Hardy-Weinberg kuramına göre bir populasyonun gen havuzu dengede ise bu populasyonda evrimleşme olmaz.  Hardy-Weinberg denklemine göre hesaplanan allel ve genotip frekansları bir populasyonun genetik yapısının generasyonlar boyunca izlenmesi için bir başlangıç noktası oluşturur. Bu izleme sonucu allel veya genotip frekanslarında beklenen  Hardy-Weinberg dengesinden sapmalar olduğu belirlenirse bu durum populasyonun evrimleşmiş olduğunu gösterir. Gen havuzundaki bu tip değişimler en küçük ölçüde bir evrim olduğundan böyle bir evrime mikroevrim adı verilmektedir.

Bir populasyonda  Hardy-Weinberg dengesinin bozulmadan devam etmesi için populasyonun beş şartı yerine getirmesi gerekir.

  1. Populasyon çok büyük olmalıdır.
  2. Populasyon benzer diğer populasyonlardan izole olmalıdır.
  3. Populasyonda hiçbir mutasyon olmamalıdır.
  4. Populasyonda eşler arasındaki çitleşme rastgele olmalıdır.
  5. Populasyonda doğal seleksiyon olmamalıdır.

Hardy-Weinberg dengesinin gerçekleşmesi ve devam etmesi için gerekli bu beş şart mikroevrime sebep olan faktörlerin anlaşılması için temel oluşturmaktadır. Bir populasyonda bu beş şartın gerçekleşmesi hemen hiçbir zaman mümkün değildir. Dolayısıyla populasyonların evrimleşmesi kaçınılmazdır.  Bunun yanında populasyonda Hardy-Weinberg dengesinin değişmesini sağlayan beş faktör vardır. . Bunlar; genetik sürüklenme, gen akımı, mutasyon, tercihli çiftleşme ve doğal seleksiyon faktörleridir.

Sponsorlu Bağlantılar