Sponsorlu Bağlantılar

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, özel hukukun en önemli ve en geniş dalıdır. Bu nedenle çoğu zaman, medeni hukuk ve özel hukuk terimleri eş anlamda kullanılmaktadır.
Medeni hukukumuzun en başta gelen kaynağını, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren “Türk Medeni Kanunu” dur.

Medeni Hukukun Bölümleri

A. Kişiler Hukuku

 • Hak sahibi olan varlıkların (kişilerin) türlerini,
 • Ehliyetlerini
 • Yakınlarıyla olan ilişkilerini (hısımlığı),
 • Belli bir yer ile olan ilgilerini (yerleşim yeri),
 • Kişiliğin başlangıcı, sona ermesini, korunmasını düzenler.

B. Aile Hukuku

 • Nişanlanma
 • Evliliğin meydana gelmesi
 • Eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri
 • Ana babaların çocukların kendisi (şahsi) ve malları üzerindeki hak ve yükümlülükleri (velayet)
 • Evliliğin ortadan kalkması (boşanma)
 • Ana baba ile çocukları arasındaki hukuki bağ (soybağı)
 • Aile fertleri arasındaki ilişkiler
 • Korunmaya muhtaç olan kişilerle ilgili koruma önlemleri (vesayet)

C. Miras Hukuku

Bir gerçek kişinin (insanın) ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.

Mirasçı: Ölen kimsenin mirasının (terekesinin) geçtiği gerçek veya tüzel kişidir.

Miras Bırakan (Muris): Ölmüş olması sebebiyle terekesi mirasçılarına geçen kimsedir.

Miras (Tereke): Mirasa konu olan bütün hak ve borgların toplamıdır.

D. Eşya Hukuku

Aynı Hak : Eşya dediğimiz maddi mallar üzerinde sahibine geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır.

Sponsorlu Bağlantılar

İrtifak Hakkı: Başkasına ait eşyayı kullanma ve/veya yararlanma haklkı verir.

Sponsorlu Bağlantılar