Eğitim

Misak-ı Milli (28 Ocak 1920) Alınan Kararlar ve Önemi

Misak-ı Millide Alınan Kararlar: Sınırlar Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarihten itibaren Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler, hiçbir surette ayrılık kabul etmez bir bütündür. Boğazlar İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazların dünya ticaretine açılması hakkında ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerli olacaktır. Kapitülasyonlar Mili ve ekonomik gelişmemizi gerçekleştirmek amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması; siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlandırmaların kaldırılması gereklidir. Borçlar Saptanacak borçların ödenmesi kapitülasyonlar

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) Önemi ve Maddeleri Nelerdir?

Amasya Genelgesinde Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. İlk kez Ulusal Egemenlik kavramından bahsedilmiştir. Bir ihtilal Bildirisi niteliği taşır. Genelgenin esasları şunlardır: Yurdun bütünlüğü, ulusun bağimsızlığı tehlikededir (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi) İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır (Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi) (ilk defa ulusun egemenliğinden bahsedilmiştir.) Ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.

Mısır’da Kurulan Türk-İslam Devletleri Nelerdir?

TOLONOĞULLARI (868-905) Abbasiler tarafından Mısır’a üvey babasının yerine Naip olarak atanan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Devlette yöneticiler ve ordu Türk, halk farklı etnik kökenlerdendir. Mısır’da imar faaliyetleri yapılmış, mimaride Mısır altın çağını yaşamıştır. Dönemin en ünlü mimari eserleri Kahire’deki Ulu Cami ve Tolunoğlu Ahmet Camileridir. Maristan adı verilen hastanede ücretsiz tedavi yapılarak ilaçlar ücretsiz dağıtılmıştır. İHŞİDÎLER (AKSİTLER) (935-969) Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir. Kurucusu Fergana Türklerinden Togaç’ın oğlu Muhammet’tir. Tolunoğullarının

Cengiz İmparatorluğu Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Kaç Parçaya Bölündü?

Cengiz İmparatorluğu (1196-1227) Timuçin tarafından Cengiz ismi ve Han ünvanıyla kurulmuştur. Büyük Okyanus’tan Anadolu’ya, Don Nehri’nden Hindistan’a kadar olan büyük bir devlet kurmuştur. Cengiz Han daha hayatta iken devletini oğulları arasında pay etmiştir. Cengiz Han’ın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte Cengiz hanın pay ettiği şekilde olmayıp Moğol İmparatorluğu topraklarında dört büyük devlet kurulmuştur. Bunlar; 1 – Altın Orda Devleti (1227-1502) Batu Han tarafından kurulmuştur. Bugünkü Rusya’nın olduğu bölgelere hakim

Kavuşum Nedir? Kavuşum Dönemi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Astronomi de; belirli bir bölgeden bakıldığında iki veya daha fazla göksel cismin birbirlerine yakın konuma gelmesine veya görünür bir buluşmasına “kavuşum” denir. Örneğin Güneşin uydusu olan bir gök cisminin (dünya, ay, gezegen, gök taşı vs) güneşe en yakın konumdaki durumuna “kavuşum” olarak adlandırılır. Kavuşum halindeki gezegenler üst üste gelmiş veya düz halde, sıralı şekilde olurlar. 10 derecelik bir fark da gök bilimciler tarafından kavuşum olarak kabul edilmektedir. Gerçekleşmiş olan kavuşumdan

Geçmişte ve Günümüzde Kullanılan Aydınlatma Araçları Nelerdir?

Aydınlanma ihtiyacı insanlık tarihinin başlarından bu zamana kadar önemli ihtiyaçlardan birisi olmuştur. Çeşitli aydınlatma araçları geçmişten bugüne kadar kullanılmıştır. İlk çağlarda en büyük ışık kaynağı Güneş’ti ve ateş icat edilene kadar aydınlatma aracı olarak Güneş kullanılmıştır. Ateşin icadı ile birlikte ateş, meşale, kandiller, yağ lambası, gaz lambası ve son olarak ampulun icat edilmesiyle floresan ve led lamba kullanılmaktadır. Ateş; Ateşin icadı insanlık tarihi için çok büyük bir icattır, ateşin bulunması

Kyoto Protokolü Nedir? Küresel İklim Değişikliğini Önlemek İçin Ne Gibi Etkisi Vardır?

Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konudur ve gün geçtikçe küresel iklim değişikliği artmakta ve tüm dünya canlılarını etkilemektedir. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında sera etkisi büyük yer almaktadır. Sera etkisine neden olan sera gazlarının salınımını azaltmak için imzalanmış uluslararası bir anlaşma vardır; Kyoto Protokolü.  Kyoto Protokolü’nün özellikleri ve maddeleri şu şekildedir; Kyoto protokolünün amacı sera gazlarının iklime zarar vermeyecek şekilde minimum seviyede tutulmasını sağlamaktır. Küresel iklim değişikliğini

Küresel İklim Değişikliklerinin Nedenleri ve Olası Sonuçları Nelerdir?

Son yıllarda dünyanın ortak sorunlarından birisi olan iklim değişikliği tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir sorundur. Gelişen teknoloji, artan insan nüfusu ve buna bağlı tüketim fazlalığı, çevre kirliliğinin artması ile çevre sorunlarının yaşanması sonucu küresel iklim değişikliği denilen bir sorun meydana gelmektedir. Hava sıcaklıklarındaki değişim ve sera etkisinden dolayı artan küresel iklim değişikliği canlıların hayatını olumsuz etkilemektedir. Küresel iklim değişikliği ile canlılar için uygun olan sıcaklık, iklim gibi önemli durumlar değişir

Sera Etkisi Nedir? Sera Etkisi Nasıl, Neden Oluşur?

Dünyamızın en büyük ışık ve ısı kaynağı olan Güneş’te meydana gelen bazı olaylar sonucu Güneş ışınları Dünya üzerine düşmeye başlar. Dünya üzerine düşen bu ışınlar Dünyanın yüzeyini ısıtır ve ısınan yüzey daha fazla ısıyı meydana getirir. Güneş üzerinden gelen ışınların bir kısmı atmosferden yansıyarak uzay boşluğuna geri döner ancak belli bir kısmı atmosferdeki sera gazları denilen gazlar tarafından tutulur. Böylece Dünyanın ısınması sağlanır. Bu duruma sera etkisi denilmektedir. Tıpkı meyve-sebze

Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Çözünme hızını etkileyen birden fazla faktör vardır. Çözünmenin daha hızlı olması için çözücü moleküllerinin daha fazla çözünen  molekülün etrafını sarması gerekir. Bunun içinde gerçekleşmesi gereken faktörler vardır. Bunlar; sıcaklık, karıştırma-sallama,  basınç, çözücü miktarı, çözünen miktarı, çözücü miktarı, çözünenin temas yüzeyi gibi faktörlerdir. Sıcaklık; çözeltilerde sıcaklığın artırılması katı ve sıvı maddelerin çözünme hızını artırır, gaz haldeki maddelerin çözünme hızını ise azaltır. Sıcaklık artışında gaz maddeler daha az çözünür, sıvı ve katı