Sponsorlu Bağlantılar

Kanun

 • Yasama organınca (TBMM) çıkarılır
 • Mecliste kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir.
 • Bakanlar Kurulu tarafından meclise sunulan kanun projelerine kanun tasarısı (lahiyası) denir.
 • Milletvekilleri tarafından sunulan kanun projelerine kanun teklifi denir.
 • Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’de görüşülme usul ve esasları TBMM İçtüzüğüyle belirlenir.
 • TBMM’ce kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları Cumhurbaşkanı’na gönderilir.
 • Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylar veya geri gönderir. (Bütçe Kanunu’nu geri gönderemez)
 • TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. TBMM geri gönderilen kanunda değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu yayımlar veya tekrar meclise geri gönderebilir.
 • Kanun metninde yürürlük tarihi gösterilmemişse kanun Resmi Gazete’de yayımını izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.

Kanunların Özellikleri

1. Yazılıdır.
2. Geneldir
3. Soyuttur
4. Süreklidir (istisna Bütçe Kanunu, Bütçe Kanunu 1 yıllıktır.)
5. Anayasaya uygundur.

Bütçe Kanunu

Bütçenin Hazırlanması Ve Uygulanması

Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Bütçenin Görüşülmesi

Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başından en az 75 gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı ile, siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur.
Bütçe Komisyonunun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve mali yıl başına kadar karara bağlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde
bulunamazlar.

DİKKAT
Bütçe Kanununu Cumhurbaşkanı geri gönderemez. Ancak Bütçe Kanununu Anayasa Mahkemesi iptal edebilir.

Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

 • Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir.
 • Kanunların siyasal denetimi Meclis tarafından yapılır.
 • Kanunların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
Sponsorlu Bağlantılar