Sponsorlu Bağlantılar

Kamu Hukukunun Dalları

I. Vergi Hukuku

Devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri, verginin tarh ve tahakkukunu, toplanmasını (tahsilini) ve vergi yargısını düzenleyen hukuk kurallarıdır

1. Genellik İlkesi

 • Herkesin vergi vermekle yükümlü olmasıdır.

2. Adalet ilkesi

 • Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır

3. Kanunilik İlkesi

 • Ancak kanunla vergi, resim, harç vb. konur, değiştirilir, kaldırılır.

Vergi: Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin, tek taraflı olarak ve vergileme yetkisine dayanarak, kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerlerdir.

1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

(Dolaysız Vergiler)

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi

2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

(Dolaysız Vergiler)

 • Emlak Vergisi
 • Veraset ve intikal Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi

3. Harcamalar (Gider) Üzerinden Alınan Vergiler

(Dolaylı Vergiler)

 • KDV
 • Banka ve Sigorta işlemleri Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi

II. Ceza Hukuku

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu

 • Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
 • Ceza sorumluluğu şahsidir.
 • Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
 • Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
 • Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
 • Kanunlara aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.
 • Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
 • Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.
Sponsorlu Bağlantılar