Sponsorlu Bağlantılar

Devlet Yönetimi

 • Türk-İslam devletlerinde yöneticiler Han, Hakan, Sultan, Sultan-ı azam gibi ünvanlar kullanmışlardır.
 • Türk-İslam devletlerinde hükümdar geniş yetkilere sahiptir. Saray, hükümet, ordu ve adalet olmak üzere dört müessesenin de başı olarak yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendi şahsında toplamıştır.
 • Hükümdarlık sembolleri; Sancak, hutbe okutmak, para bastırmak, taht, tuğra veya tevki, hilat, nevbet, çetr, asa ve otağ’dır.
 • Türk-islam devletlerinde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.
 • Türk-İslam devletlerinde ülke, eyalet (vilayet) adı verilen idari bölgelere ayrılmıştır. Buralara yönetici olarak askeri valiler veya hanedan üyeleri görevlendirilmiştir.
 • Hanedan üyesi valiler yönetimleri altındaki yerleri özerk olarak yönetirler, kendilerine has idari ve askeri teşkilatlar oluşturabilir ve buraları miras olarak bırakabilirlerdi.
 • Karahanlılar ülkeyi eski Türk devletlerinde olduğu gibi ikili sistem ile idare etmişlerdir.
 • İslamiyetten önceki devletlerde var olan Kut Anlayışı Türk-İslam devletlerinde de devam etmiştir.
 • Devlet örgütlenmesi Büyük Selçuklu Devleti’nde daha çok gelişmiş ve diğer Türk-İslam devletleri tarafından örnek alınmıştır.
 • Büyük Selçuklularda devlet işleri Divan-ı Saltanat adı verilen vezir başkanlığındaki divanda görüşülür ve karara bağlanırdı.

Divan üyeleri

 • İç ve dış yazışmaları yürüten : Tuğrai
 • Maliye ile ilgili işleri yürüten : Müstevfi
 • Toprakların kaydını ve dağıtımını yapan : Pervaneci
 • Askerlikle ilgili işleri yürüten : Emir-i Arz
 • Mali ve idari işlerin teftişini yapan : Müşrif

Türk-İslam devletlerinde sarayda hükümdarın resmi ve özel işlerinden sorumlu doğrudan hükümdara bağlı birçok görevli bulunurdu.Bunlar;

 • Alemdar : Savaşlarda bayrak ve sancağı taşır.
 • Abdar : Hükümdarın temizliği ile ilgilenir.
 • Candar : Sarayı korumakla görevlidir.
 • Camedar : Hükümdar ve ailesinin elbiseleri ile ilgilenir.
 • Çaşnigin : Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir.
 • Emir-i Ahur : Atların bakım ve terbiyesi ile ilgilenin
 • Hacip : Protokolde vezirden sonra gelir. Sarayın her türlü işinden sorumludur. Saray protokollerini düzenler.
 • Hares Emiri : Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandırır.
 • Silahdar : Hükümdarın silahları ile ilgilenir.

Büyük Selçuklularda Diğer Divanlar ve Görevleri

 • Divan-i istifa : Müstevfi’nin başkanlığında mali işlerle ilgilenir.
 • Divan-ı Arz : Emir-i Arz’ın başkanlığında ordunun ihtiyaçları ve askerin maaş işleri ile ilgilenir.
 • Divan-ı İşraf : Müşrifin başkanlığında mali ve idari işlerin denetimi ile ilgilidir.
 • Divan-ı İnşa :Tuğrai’nın başkanlığında devletin yazışmalarını yapar.
 • Niyabet-i Saltanat : Naibin başkanlık ettiği divandır. Hükümdar ülkede olmadığında devlet işleri ile ilgilenir.
 • Divan-ı Mezalim : Sultanın başkanlığında önemli davalar ve ağır siyasi suçların görüldüğü divandır.
Sponsorlu Bağlantılar