Sponsorlu Bağlantılar

İdare Hukuku

İdare; ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünüdür. İdare hukukunun konusunu devlet idaresi (kamu idaresi, amme idaresi)
oluşturur. Temel amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.

Devlet örgütü içinde İdare

 • Yasama: TBMM
 • Yürütme: Cumhurbaşkanı (+) Bakanlar Kurulu (+) İdare
 • Yargı: Bağımsız Mahkemeler

İdari fonksiyon, devletin yasama ve yargı fonksiyonlarıyla yürütme organının salt siyasal nitelikli faaliyetleri dışında kalan faaliyetleridir.

İdari Hukuku’nun Özellikleri

 • Genç bir hukuk dalıdır.
 • Tedvin (kanunlaşlaştırma) edilmemiştir
 • İçtihatlara dayanır.
 • İdare hukukunun uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargı tarafından çözümlenir.

İdari Fonksiyonun Özellikleri

 • İdari fonksiyon, idari işlemler ile yerine getirilir.
 • İdari fonksiyon, üstün ve ayrıcalıklı yetkiler kullanılarak gerçekleştirilir.
 • İdarî fonksiyon, sürekli bir devlet fonksiyonudur.
 • İdari fonksiyonda, idare ve özel kişiler arasında eşitlik yoktur

TC. Devleti İdaresinin Başlıca Faaliyetleri

 • Milli güvenliğin korunması: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hazır tutulmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
 • Özendirme ve destekleme faaliyetleri
 • Kolluk faaliyetleri; Toplumun gündelik düzenini korumak için girişilen faaliyetlerdir.(polis, jandarma)
 • İç düzen faaliyetleri(özyönetim): İdarenin üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmek için personele, taşınır ve taşınmaz mallara sahip olması ve bu hizmetleri kendi teşkilatı ile yerine getirmesidir.
 • Kamu hizmeti: Bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığına devletin “Yasama” organı (TBMM) karar verir.
 • Planlama faaliyetleri: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT-2011de kaldırıldı), Milli Güvenlik Kurulu (MGK)

İdari Kararların Özellikleri

1- Tek yanlılık ve icrailik: Karşı tarafın onayına dayanmaz, kendiliğinden (resen) meydana gelir.
2- Hukuka uygunluk karinesi
3- Yargısal denetim (Hukuk devleti ilkesi gereğince)

Türk İdare Teşkilatı

Merkezden Yönetim

1 -) Başkent Teşkilatı

Sponsorlu Bağlantılar
 • Cumhurbaşkanı
 • Bakanlar Kurulu
 • Başbakanlık
 • Bakanlıklar

2-) Taşra Teşkilatı

İl Genel İdaresi

 • Vali
 • İl İdare Şube Bş.
 • İl İdare Kurulu

İlçe İdaresi

 • Kaymakam
 • İlçe İdare Şube Bş.
 • Poliçe İdare Kurulu

Danıştay: En yüksek idari mahkeme, danışma ve inceleme organıdır.
Bağımsız bir kuruluştur.

Sayıştay: Devletin gelir ve giderlerini, TBMM adına denetleyen, yargı
yetkisi de bulunan kuruluştur. Bütün üyelerini TBMM seçer. Başbakanlığa
bağlı olan Yüksek Denetleme Kurulu lağvedilmiş ve görevleri Sayıştay’a
devredilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar