Sponsorlu Bağlantılar

Hukukun Şekli Kaynakları

1. Yazılı Kaynaklar

  • Anayasa
  • Kanun
  • Kanun Hükmünde Kararname
  • Tüzülk
  • Yönetmelik

Anayasa’nın Üstünlüğü İlkesi

Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

  • Anayasa
  • Kanun KHK Milletlerarası anlaşmalar
  • Tüzükler
  • Yönetmelikler

2. Yazısız Kaynaklar (Tali Kaynaktır)

Örf – Adet Hukuku (Gelenek Hukuku)

  • Bir adetin örf ve adet hukuku olabilmesi için 3 unsur gereklidir.

a) Maddi Unsur: Devamlılık, tekrarlanma
b) Manevi Unsur: Genel inaniş
c) Hukuki Unsur: Devlet gücüyle desteklenme (maddi yaptırım)

NOT: Ceza Hukukunda Örf Adet uygulanmaz.

3. Yardımcı Kaynaklar (Bağlayici nitelik taşınamaz)

a. Bilimsel Görüşler (Doktrin, Öğreti)

Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sürdükleri görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

b. Yargısal Kararlar

Anlaşmazlık konusu hukuki bir olayın çözümü için mahkemede verilmiş olan karar.

NOT: Yardımcı kaynaklar hakimi bağlamaz. Ancak Yargıtay’ın Büyük Genel Kurulu tarafından çıkarılan İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır. Bağlayıcıdır. İçtihadı Birleştirme yoluna,
Yargıtay’ın iki dairesinin kararları veya bir dairesinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar arasında bir çelişki bulunduğu veya yerleşmiş bir içtihadin değiştirilmesine gerek duyulduğu zamanlar başvurulur.

Pozitif Hukuk: Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüdür. Pozitif Hukuk denir.

Mevzu Hukuk (Mevzuat): Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan (yazılı) ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tabii Hukuk (İdeal Hukuk-Doğal Hukuk): Olanla değil olması gerekenle ilgilenir. Yani akla, vicdana, hakkaniyet duygusuna uygun olan hukuktur.

Tarihi Hukuk: Yürürlükte olmayan, yürürlükten kalkmış olan hukuktur.

Kanun Boşluğu: Herhangi bir olayda uygulanacak yazılı hukuk kurallarının (Mevzu Hukuk) bulunmamasıdır.

Hukuk Boşluğu: Herhangi bir olayda uygulanacak yazılı ve yazısız hukuk kurallarının (Pozitif Hukuk) bulunmamasıdır.

Kanun boşluğu > Örf Adet Hukuku kurallarıyla doldurulur.
Hukuk boşluğu > Hakimin hukuk yaratması (Kıyas) ile doldurulur.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar