Sponsorlu Bağlantılar

Farabi (Alpharabius)

8. ve 13. yüzyıllar arasında yaşamış; müzik, fizik, felsefe, ve psikoloji alanında birçok eseri bulunmaktadır. Farabi, pozitif bilimlerin başlatıcısı kabul edilmektedir. İslam’ın atın çağında yaşamış filozof ve bilim insanı olarak kabul edilmektedir. İlk müzik kitabı “Kitabul Musiki” ile “İhsaul Ulum” adlı eserleridir. Muallim-i sani olarak anılır. MS 17 Ocak 951’de Şam’da vefat etmiştir.

İbni Sina (Avicenne)

Buhara’da MS 980 yılında dünyaya gelmiştir. Tıp, eczacılık ve felsefe alimidir. “Eş Şifa” ve “El Kanun Fit-Tıp” adlı eserleri ile bilinir. Haziran 1037 yılında İran’ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir.

İbnül Heysem

Fizik ve matematik alimidir. “Kitabül Menazir” adlı eseri optik üzerine yazılan en sağlam eser olarak kabul edilmiştir. 6 Mart 1040 senesinde Mısır’ın Kahire şehrinde vefat etmiştir.

İbni Rüşd

Endülüs Devrinin en iyi hekim, matematik ve fizikçilerinden  kabul edilen İbni Rüşd, Kurtuba’da doğmuştur. “Tehafüt-üt Tehafüt” adlı eseri felsefenin temelleri üzerine yapılan bir eserdir. 10 Aralık 1198 tarihinde Fas’ın Marakeş şehrinde vefat etmiştir.

Harizmi

Tamam adı Ebu Ca’fer Muhammed BinMusa El-Harizmi’dir. Matematik ve coğrafya alimidir. “Hisabel Cebr” adlı eseri Avrupa’daki üniversitelerde okutulmuştur. MS 850 Irak’ın Bağdat şehrinde vefat etmiştir.

El-Razi

Tam ismi Ebu bekir Muhammed Bin Zekeriyya er-Razi’dir. Kimyager, eczacı ve hekimlik üzerine çalışmaları olan alimdir. Sülfirik aşırı bulmuş, kızamık ve çiçek hastalıkları ile ilgili eserleri Avrupa’daki okullarda okutulmuştur. MS 15 Ekim 925 senesinde İran’ın  Rey şehrinde vefat etmiştir.

Cesedi

İslam’ın altı çağında, Artuklular döneminde yaşamıştır. Tam adı, Ebu’l İz İsmail İbni Rezzaz Cezeri’dir. Makine yapımında önemli teknikler geliştirmiştir. Sibernetik ilminin kurucusu kabul edilen mühendis Cesedi, 1206 senesinde vefat etmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Gazali

Felsefe, hukuk ve ilahiyat alimidir. Tam adı, Huccetü’l İslam Ebu Hamid Muhammed bin Ahmed El Gazzali Et-Tusi’dir. “İhya’ü-Ulumid Din” ve “Mekasidül Felasife” isimli eserleri yazmıştır. 19 Aralık 1111 yılında İran’ın Tus şehrinde vefat etmiştir.

El İdrisi

Coğrafya, harita ilmi ve eczacılık alanında tanınır. Tam ismi, Ebu Abdullah Muhammed Bin Muhammed Şerif El-İdrisi’dir. “Kitabül Memalik” ve “Mesalik” isimli eserleri ile tanınmaktadır. 1165 senesinde İtalya’nın Sicilya Özerk Bölgesinde vefat etmiştir.

İbn Fadlan

10. yüzyılda yaşayan önemli coğrafyacıdır. Seyahatnamesinde Türk ülkelerini anlatır. MS 877 yılında Irak’ın Bağdat şehrinde doğmuş ve MS 960 senesinde vefat etmiştir.

Türk Tarihindeki İlkleri Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar