Sponsorlu Bağlantılar

1982 Anayasasının Değiştirilemez Maddeleri

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Cumhuriyetin Nitelikleri

1. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
İnsan Hakları: İnsanların salt insan olmaları sıfatıyla doğuştan sahip oldukları dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez hak ve özgürlükleridir.

* 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” bu ilkeyle ilgilidir.

 • Yaşam hakkı
 • İşkence yasağı

2. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet ilkesi
* Irk, din, dil ayrımı yapılmaksızın, Türk vatan ve milletinin bölünmez bir bütün olduğu, Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılması gerektiği temel inancına dayanır.

 • Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
 • Türkiye Cumhuriyetinin resmi dilinin Türkçe olması

3. Demokratik Devlet ilkesi

*Halkın devlet yönetimine katılması esasını benimsemiş olan devlet demektir.
*Seçimler ve Halkoylaması;

 • Serbest
 • Eşit
 • Gizli
 • Tek dereceli
 • Genel oy
 • Açık sayım ve döküm esaslarına göre yargının yönetim ve denetimi altında yapılır.

4. Laik Devlet İlkesi

 • Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran devlettir.
 • Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir
 • Osmanlı devleti teokratik devlet yapısına sahiptir.
 • 1928’de Anayasamızdan “Devletin dini İslamdır” ibaresi kaldırıldı.
 • 1937de Anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti “Laik” devlet niteliği kazandı.
 • Herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir

5. Sosyal Devlet İlkesi

*Fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı sosyal adalet ve güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.

Sponsorlu Bağlantılar
 • Ailenin korunması
 • Topraksız çiftçinin topraklandırılması
 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Ulusal gelirin adaletli bir biçimde dağıtılması
 • Adaletli ücret rejimi
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
 • Fırsat eşitliğinin sağlanması
 • Vergi adaletinin sağlanması

6. Hukuk Devleti İlkesi

 • Vatandaşlara temel hak ve özgürlüklerin güvence altina alınması
 • Vatandaşlara hukuki güvenlik getirmesi
 • İdarenin hukuka bağlılığının sağlanması
 • İdarenin yargısal denetiminin yapılması
 • Kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya uygunluğunun denetiminin sağlanması
 • Adil Yargılanma
 • Yargı bağımsızlığı

Madde 3: Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır
Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.

Not: 1982 Anayasası en sert (değiştirilmesi zor) anayasadır.

Kanun Değişikliği

1. Milletvekilleri teklif edebilir
Bakanlar kurulu tasarı verebilir.
2. İvedilikle görüşülebilir.
3. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla değişebilir. Gizli oy şartı yoktur.

Anayasa Değişikliği

1. En az (1/3) 184 milletvekili teklif edebilir. Bakanlar Kurulu Tasarı veremez.
2. İvedilikle görüşülmez. 2 kez görüşülür. İki görüşme arası 48 saat beklenmelidir.
3. En az (3/5) 330 milletvekilinin kabulü ile gizli oy şartı vardır.

NOT: Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğini halk oylamasına götürürse yayımı takip eden 60 günden sonra gelen ilk pazar halk oylaması yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar