Sponsorlu Bağlantılar

1982 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler

2004 Değişikliği

 • Ölüm cezası kaldırıldı.
 • Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı

2006 Değişikliği

 • 30 olan milletvekilli seçilme yaşı 25′ e indirildi.

2007 Değişikliği

 • TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılması kararlaştırıldı.
 • TBMM’nin, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde, üye tam sayısının en az 3’te 1’i ile toplanması (184) kararlaştırıldı. Ayrıca, meclisin anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar vermesi, ancak karar yeter sayısının hiçbir şekilde üye tam sayısının 4’te 1’inin bir fazlasından az olamayacağı hükmü getirildi.
 • Cumhurbaşkanının 5 yıl için halkoyuyla seçilmesi kararlaştırıldı. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir getirildi.

2010 Değişikliği

 • Anayasa Mahkemesinin üye sayısı, üye seçimi, görev süreleri, çalışma usulleri değiştirildi.
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye sayısı, üye seçimi çalışma usulleri değiştirildi.
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasada yer aldı.
 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açıldı.
 • Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğu hükmü getirildi.
 • Partisinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekilinin milletvekilliliğinin sona ereceğine ilişkin hüküm kaldırıldı.
 • TBMM Başkanlık Divanına ilk seçilenlerin görev süresi 2 yıldır ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder hükmü getirildi.
 • Savaş hali dışında, asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önü kapatıldı.
 • Bilgi edinme Hakkı ve Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal güvence altına alınmıştır. Kamu baş denetiçisinin TBMM’ce seçileceği düzenlendi.
 • Kamu görevlerine toplu sözleşme yapma hakkı getirildi.
 • Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunmayacağına ilişkin yasak kaldırıldı.
 • Kişisel verilerin korunması anayasada yer aldı.
 • Siyasi, genel, dayanışma amaçlı grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma verimi düşürme yapılamaz hükmü kaldırıldı.
 • Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz hükmü getirildi.
 • Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararıyla sınırlanabilir hükmü getirildi.
 • Devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alacağı hükmü getirildi.
 • Geçici 15. madde kaldırılarak 12 Eylül Askeri darbesini yapanlara yargı yolu açıldı.

2011 Değişikliği

 • Spor Federasyonu tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı yargı merciine başvurulamaz hükmü getirildi.
Sponsorlu Bağlantılar